RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. RODO zastąpi unijną Dyrektywę z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (95/46/WE). Przepisy będą miały zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE począwszy od dn. 25.05.2018 r.

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Dotychczasowe prawodawstwo powstało przed stworzeniem nowych sposobów przetwarzania danych osobowych m.in. w sieci Internet, a RODO ma na celu prawne uregulowanie tych kwestii oraz wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku.

Niniejsza Polityka ma na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

1. ADMINISTRATOR, DANE I KONTAKT, INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH, DANE I KONTAKT

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fantini Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 22J m. 42, 01-471 Warszawa.,

Możesz się z nami kontaktować:

-listownie, na adres: Fantini Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 22J m. 42, 01-471 Warszawa.

-mailowo, na adres: sklep@fantini-poland.pl

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz się zwrócić z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych:

-listownie, na adres: Fantini Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 22J m. 42, 01-471 Warszawa.

-mailowo, na adres: sklep@fantini-poland.pl

Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest czuwanie i monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jest on podmiotem do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw Ci przysługujących z tego tytułu. Inspektor Ochrony Danych jest niezależny w zakresie wykonywania swych zadań.

2. Definicje

Administrator – Fantini Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego 22J m. 42, 01-471 Warszawa.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Klauzula informacyjna – wszelkie informacje podawane w przypadku zbierania danych przez Administratora wynikające z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klient – i) osoba fizyczna, w tym konsument (tj. dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową), która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w regulaminie ze Sklepu Internetowego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.

Profilowanie – jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych. Poprzez profilowanie możliwe jest przypisanie indywidualnej, konkretnej oferty, spersonalizowanej dla poszczególnego Klienta.

Przetwarzanie – są to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pseudonimizacja – jest to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było przypisać danej, konkretnej osobie, której dane dotyczą.

Sklep Internetowy – serwis internetowy Administratora, dostępny pod adresem www.fantini-poland.pl, umożliwiający prowadzenie handlu elektronicznego, w zakresie sprzedaży produktów marki Fantini.

Zgoda – konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

3. Dlaczego przetwarzamy dane?

Wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe na przykład, gdy kupujesz nasze produkty online lub w sklepie stacjonarnym, odwiedzasz naszą stronę internetową lub kontaktujesz się z obsługą klienta. Przykładami danych osobowych są: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, informacje o płatności, historia zakupów, zamówień i użytkowania, adres IP, identyfikator klubowicza i inne informacje związane ze sprawą (np. informacje, które podajesz, gdy kontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta).

W każdej sekcji niniejszej Polityki prywatności informujemy o celu każdego odpowiedniego przetwarzania informacji.

4. W jakich celach oraz na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz Aplikacji korzystasz, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czy identyfikacji nadużyć typu fraud.

5. Jakie masz prawo

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

6. Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili masz prawo usunąć swoje dane osobowe przetwarzane przez Fantini Poland             Sp. z o.o. Realizacja Twojego żądania może zostać utrudniona, jeśli zajdzie którakolwiek z następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta

* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo

* masz saldo w Fantini Poland Sp. z o. o. , niezależnie od metody płatności

7. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego

W związku z korzystaniem przez użytkownika z Sklepu Internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika w Sklepie Internetowym. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z niego przez użytkownika.

8. Media społecznościowe

Aby zapewnić Państwu bieżący dostęp do informacji odnośnie nowych produktów, promocji, czy konkursów Fantini przekazuje wszelkie informacje za pośrednictwem serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin). Dane Osobowe użytkowników mediów społecznościowych są przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem jego profilu na poszczególnym serwisie, w szczególności w celu promowania wydarzeń organizowanych przez Administratora (w tym konkursów), usług, akcji marketingowych oraz sprzedawanych przez Administratora produktów.

10. Odbiorca danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich odbiorców lub kategorii odbiorców wskazanych w Polityce Prywatności – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.